Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego wn dniu 6 lipca 20016 roku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym został wyłoniony kandydat na to stanowisko w osobie Pani Marzeny Długosz, zam Gościeradów Ukazowy. Z up. WÓJTA dr. Jarosław Czerw Sekretarz Gminy...

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, Liśnik Duży 161, 23 – 275 Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, Liśnik Duży 161, 23 – 275 Gościeradów Do konkursu na stanowisko dyrektora placówki publicznej prowadzonej przez Gminę Gościeradów może przystąpić osoba, która spełnia...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2015 r. Program Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ETAP I

Gościeradów, 04 maja 2016 r. Znak: RPP.6721.1.2015 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ETAP I Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2016-04-05 Znak: RPP.6733.1.2016 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i z

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Gościeradów, dnia16 marca 2016 r. Znak: RPP.6721.1.2015 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodar

Obwieszczenie wójta w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2016-03-15 Znak: RPP. 6733.1.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie: - art. 49 ust