Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego 2016 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2016 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) ogłaszam, że w otwartym

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WL Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) Gmina...