Aktualności

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa magazynu przygotowania produkcji w Zakładzie ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI”.

Znak: OŚGO. 6220.7.1.2016                                                   Gościeradów, dnia: 14.12.2016 r.

 

 

O b w i e s z c z e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 61
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że na wniosek firmy: ERKADO Zbigniew Kozłowski, Gościeradów Folwark,
Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa magazynu przygotowania produkcji w Zakładzie ERKADO ZBIGNIEW KOZŁOWSKI”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie funkcjonującego zakładu „ERKADO” Zbigniew Kozłowski na działkach nr 52/52  i  52/47 w miejscowości Gościeradów Folwark, obręb geodezyjny nr 004 – Gościeradów Folwark, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału na każdym jego etapie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, pok. nr 1, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.71 ze zm.).

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Gościeradów – BIP, tablica ogłoszeń.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2016 13:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 750
15 grudnia 2016 13:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p16121513210.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2016 13:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)