Wnioski o udzielenie informacji publicznej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wniosek z dnia 24.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie osób piastujących funkcję wójta gminy w poszczególnych latach

(wniosek przesłany elektronicznie w tresci wiadomości e-mail) *WNIOSEK* *O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ* Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: Kto był wójtem,...

Wniosek z dnia 17.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie swiadczenia usługi IOD oraz korzystania z usług firm zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa informacji

(wniosek złożony w treści e-mail) Szanowni Pań„stwo, Na podstawie art. 61 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ›nia 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 1330) wnoszę™ o udostę™pnienie nastę™pującej informacji: 1. Czy Pań„stwa jednostka korzysta z usł‚ug podmiotów...

Wniosek z dnia 17.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie prac związanych usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostę™pie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 782 ze zm.) wraz z późŸniejszymi zmianami wnoszę o udzielenie nam informacji dotyczącej prac zwią…zanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2019. Odpowiedzi prosimy...

Wniosek z dnia 11.02.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie planowania utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w latach 2020-2021

(wniosek został przesłany w tresci wiadomości e-mail) Szanowni Państwo, w związku z możliwością pozyskania funduszy zewnętrznych na utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - działanie 12.1 Edukacja przedszkolna, na podstawie...

Wniosek z dnia 30.01.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie prenumeraty pism prawniczych a także systemów informacji prawno-podatkowej

Dzień Dobry, Działając w oparciu o zapis art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429), serdecznie proszę o udzielenie informacji dotyczącej prenumerat pism prawniczo-biznesowych a także systemów informacji prawno-podatkowej i przesłanie jej w ciągu 14 dni w formie...

Wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.01.2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy

(wniosek przesłany pocztą ekektroniczną) Wniosek o uzyskanie informacji publicznej. Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrześ›nia 2001 r. o dostę™pie do informacji publicznej proszę™ o udzielenie informacji w nastę™pującym zakresie: 1. Wielkość zatrudnienia etatowego - stan na 31.12.2015r i 31.12.2019r. 2. Wartość osobowego...