Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XI/76/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

UCHWAŁA  Nr XI/76/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 21 listopada 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Gościeradów wyraża wolę przystąpienia z Powiatem Kraśnickim do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2706L Księżomierz - Gościeradów” .

 § 2. 1. Rada Gminy Gościeradów wyraża wolę zabezpieczenia w budżecie na rok 2020

           środków finansowych jako udział Gminy Gościeradów do realizacji inwestycji

           określonej w §1.

2. Wysokość środków dofinansowania określona zostanie w porozumieniu zawartym z Powiatem Kraśnickim.

3. Środki finansowe, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały Gmina Gościeradów przekaże Powiatowi Kraśnickiemu na podstawie zawartego porozumienia.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gościeradów do zawarcia porozumienia na realizację zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2019 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 363
29 listopada 2019 10:27 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [76_skmbc224e_p19112810471.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 10:26 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)