Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR XI/77/2019

RADA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 21 listopada 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 233/1 o powierzchni 0,7325 ha wraz z udziałem wynoszącym ½ części we współwłasności budynku (księga wieczysta KW nr LU1K/00056392/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kraśniku) oraz działka nr 234/1 o powierzchni 0,0471 ha (Decyzja Wojewody Lubelskiego z dnia 30.07.2015 r. znak: GN-I.7532.1.88.2015), położonych w obrębie Marynopole, gmina Gościeradów.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§3. Traci moc uchwała Nr XV/74/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2019 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 337
29 listopada 2019 10:30 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [77_skmbc224e_p19112810472.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 10:29 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)