Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XI/78/2019 RADA GMI NY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

UCHWAŁA Nr XI/78/2019

RADA GMI NY GOŚCIERADÓW

z dnia 21 listopada 2019 roku

 

w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

 

        Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) Rada Gminy Gościeradów

uchwala, co następuje:

 

§   1.  Znosi się formę ochrony przyrody – pomniki przyrody następujących drzew:

1)      lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 235 cm, rosnąca na działce nr ewid. 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gmina Gościeradów;

2)      lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 230 cm, rosnąca na działce nr ewid. 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gmina Gościeradów;

3)      lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 210 cm, rosnąca na działce nr ewid. 71/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gościeradów Folwark, Gmina Gościeradów,

 

uznanych za pomnik przyrody na mocy Zarządzenia Nr 34 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 grudnia 1988 r. w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego z dnia 10 stycznia 1989 r. Nr 1, poz. 2), ogłoszonym w Rozporządzeniu Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodów: Bialskopodlaskiego, Chełmskiego, Lubelskiego, Siedleckiego, Tarnobrzeskiego, Zamojskiego i nadal obowiązujących na terenie województwa lubelskiego lub jego części ( Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z 1999 r. Nr 8, poz. 86).

4)      lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia 412 cm, rosnąca w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2711L Gościeradów - Kosin na wysokości działki 571 w obrębie geodezyjnym Gościeradów Plebański,

uznana za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 4 marca 1997 r., w sprawie uznania tworów przyrody za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 5, poz. 41), ogłoszonym w Rozporządzeniu Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie ustalenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodów: Bialskopodlaskiego, Chełmskiego, Lubelskiego, Siedleckiego, Tarnobrzeskiego, Zamojskiego i nadal obowiązujących na terenie województwa lubelskiego lub jego części ( Dz. Urz. Wojewody Lubelskiego z 1999 r. Nr 8, poz. 86).

 

 § 2. Pozbawienie statusu pomników przyrody następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, ze względu, na które ustanowiono formę ochrony przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa  powszechnego.

 

§    3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

§   4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2019 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 376
29 listopada 2019 10:33 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [78_skmbc224e_p19112810473.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2019 10:32 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)