Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XII/80/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA  Nr XII/80/2019  

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 12  grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869  z późn. zm. ) Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 1 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018r. "Dochody budżetu gminy na rok 2019 - załącznik nr 1" zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018r. "Wydatki budżetu gminy na rok 2019 - załącznik nr 2" zgodnie z załącznikiem  do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 4 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018r. "Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy  na 2019r." - załącznik nr 4 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018r. "Wydatki na zadania inwestycyjne  w 2019r." - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8 do uchwały nr IV/31/18 z dnia 27 grudnia 2018r.  "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej."- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6.

  1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

Zmniejsza  się rezerwę ogólną  3.301,30 zł.

Zmniejsza  się rezerwę oświatową    237.198,70 zł.

łącznie zmniejsza się rezerwę o 240.500,00 zł.

Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2019 wynosi:

po stronie dochodów

dochody ogółem -                  40.044.382,70 zł.

w tym: dochody bieżące -      35.592.604,47 zł.

dochody majątkowe -              4.451.778,23 zł.

po stronie wydatków

wydatki ogółem -                 41.371.882,70 zł.

w tym: wydatki bieżące -     34.943.885,58 zł.

 wydatki majątkowe -              6.427.997,12 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Gościeradów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof Galant

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2019 09:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 421
24 grudnia 2019 09:47 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p19122409480.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 grudnia 2019 09:46 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)