Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA Nr XIII/83/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

UCHWAŁA Nr XIII/83/2019

RADY GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 30 grudnia 2019 roku          

 

 

w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na rok 2020

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277) -  Rada Gminy Gościeradów uchwala co następuje:

                                                

                                                            

§ 1. W celu przeciwdziałania powstawania i usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz ograniczenia dostępności alkoholu uchwala się – Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

                                                         

                                                         

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Gościeradów.

 

                                                               

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Gminy Gościeradów

Krzysztof  Galant

                                

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2020 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 332
03 stycznia 2020 14:01 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p20010313480.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2020 13:58 (Małgorzata Bartos) - Usunięcie załącznika [skmbc224e_p19122409451.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2020 13:57 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p19122409451.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)