Podatki i opłaty

Uchwała Nr XV/94/16 z dnia 25 lutego 2016 roku o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów

Uchwała Nr XV/94/16

RADY GMINY GOSCIERADÓW

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
na terenie gminy Gościeradów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) – Rada Gminy Gościeradów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/66/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Gościeradów (Dz.Urz.Woj.Lubel. z 2015 r. poz. 4390) wprowadza się następującą zmianę - w § 1 dodaje się punkt 6 w następującym brzmieniu:

6)      budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gościeradów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25 lutego 2016 roku
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Bartos
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1282
01 marca 2016 14:57 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 14:56 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [xv_94_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 14:54 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)