Budżet i uchwały okołobudżetowe

Uchwała Nr XIV/88/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr  XIV/88/16

Rady Gminy Gościeradów

 

z dnia 28 stycznia 2016 roku

 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy  Gościeradów uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2022 , obejmującą prognozę kwoty długu ma lata 2016-2022 , stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętych wartości.

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy  do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy  uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

 

§ 4. Traci moc uchwała nr III/13/15 Rady Gminy Gościeradów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami.

                                                                                                                              

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                           

                                                                                          

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 stycznia 2016
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Bartos
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2016 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1217
25 lutego 2016 14:01 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [xiv_88_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2016 13:59 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)