Budżet i uchwały okołobudżetowe

Uchwała Nr XIV/89/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA NR XIV/89/16

 Rady Gminy   Gościeradów

z dnia  28 stycznia 2016 roku

 

w sprawie   uchwały budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy Gościeradów  uchwala, co następuje:

 

  § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 19.946.589,80 zł,

z tego dochody bieżące w kwocie  19.924.589,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 22.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.901.341,00  zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego w kwocie 20.000,00 zł

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.000,00 zł.

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

345.000,00 zł.

 § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.971.589,80 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18.599.288,58 zł, i wydatki majątkowe
w kwocie 372.301,22 zł,  zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie  2.901.341,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16.000,00 zł

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4.000,00 zł

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 360.000,00 zł.

 

§ 3. 1) Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 975.000,00 zł.

 2) Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 w tym na spłatę kredytów 975.000,00 zł.

                                                                   

§ 4.  1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 975.000,00 zł.

2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

 

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,

2) celowe w kwocie 623.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w  kwocie 50.000,00 zł,

b) realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 213.000,00 zł,

c) realizację zadań oświatowych w kwocie 250.000,00 zł,

d) finansowanie instytucji kultury w kwocie 70.000,00 zł,

e) finansowanie kultury fizycznej w kwocie 40.000,00 zł

 

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

 

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 301.000,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie  301.000,00 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 6.

 

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł.

  

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 273.009,34 zł, zgodnie z zał.nr 7.

 

§ 11. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.

                                                                        

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28 stycznia 2016
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Bartos
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2016 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1281
25 lutego 2016 14:07 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [xiv_89_16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2016 14:04 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)