Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 10 marca  2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/62/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 31 grudnia 2015 r. poz. 5505) Wójt Gminy Gościeradów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej na 2016 rok dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1, wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy o wykonanie zadania publicznego stanowi załącznik nr 3, wzór sprawozdania z zadania publicznego określonego w umowie – załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10 marca 2016
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2016 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1318
10 marca 2016 12:50 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [zwg_112_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2016 12:49 (Stanisław Kurz) - Usunięcie załącznika [zwg_112_2016.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2016 10:30 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zwg_112_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)