Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 113/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie w sprawie wniosku o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych w kwocie od 800 do 30 000 euro.

ZARZĄDZENIE NR 113/2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 17 marca 2016

 

w sprawie wniosku o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych w kwocie od 800 do 30 000 euro.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 69 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się wniosek o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych w kwocie od 800 do 30 000 euro (dla wartości zamówienia określonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164))  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 1. W przypadku potrzeby udzielenia zamówienia publicznego o którym mowa w § 1,  pracownik merytorycznie odpowiedzialny za zamówienie sporządza wniosek o którym mowa w § 1 i przekazuje go do  akceptacji wójta.

2. Po uzyskaniu pisemnej zgody wójta wniosek przekazywany jest pracownikowi do spraw zamówień publicznych, który wszczyna procedurę zamówienia. W przypadku braku pisemnej zgody wójta – zamówienia nie udziela się.

 

§ 3. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Gościeradów.

2. Wszyscy pracownicy Urzędu Gminy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17 marca 2016
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2016 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1179
17 marca 2016 14:54 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [113_zarzadzenie_1032016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 marca 2016 14:37 (Małgorzata Bartos) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 marca 2016 14:29 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)