Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 114 /2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 114 /2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia  17 marca 2016 r.

 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gościeradów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, unieważniania oraz wykorzystania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U z 2014 r. poz. 778), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Tworzy się w Urzędzie Gminy w Gościeradowie Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Punkt Potwierdzający Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Gościeradów realizuje zadania w zakresie:

a) potwierdzania profili zaufanych ePUAP,

b) przedłużania ważności profili zaufanych ePUAP,

c) unieważniania profili zaufanych ePUAP.

 

§ 2. W celu realizacji zadań wymienionych w § 1 ust. 2, wprowadza się w życie:

1)        „Procedurę zarządzania Profilami Zaufanymi i zasady działania Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Gminy Gościeradów”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)        „Procedurę nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania Profili Zaufanych ePUAP w Urzędzie Gminy Gościeradów”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.1. Do obsługi Punktu Potwierdzającego wyznacza się Stanowisko do Spraw Obsługi Sekretariatu Urzędu Gminy Gościeradów.

2. Do pełnienia roli Administratora Lokalnego ePUAP wyznacza się Informatyka Urzędu Gminy Gościeradów.

3. Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w Punkcie Potwierdzającym wyznacza się Sekretarza Gminy.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na utworzenie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Gminy Gościeradów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17 marca 2016
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2016 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1239
23 marca 2016 14:44 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [114_2_zalacznik_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2016 14:41 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [114_1_zalacznik_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2016 14:37 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)