Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 115/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na nabór partnera Gminy Gościeradów do realizacji projektu w ramach RPO WL Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

ZARZĄDZENIE Nr  115/2016

 

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

 z dnia 30 marca 2016 r.

 

                          

w sprawie powołania komisji do otwarcia i rozpatrzenia ofert na nabór partnera Gminy Gościeradów do realizacji projektu w ramach RPO WL Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do otwarcia i rozpatrzenia ofert na nabór partnera Gminy Gościeradów do realizacji projektu w ramach RPO WL Działanie 12.2 Kształcenie ogólne oraz wskazania oferty najkorzystniejszej.

§ 2. W skład komisji wchodzą:

       1) Jarosław Czerw – Sekretarz - przewodniczący

       2) Magdalena Majcher – inspektor ds. edukacji i spraw społecznych - członek

       3) Ewa Maziarczyk – inspektor ds. zamówień publicznych -  członek

        § 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół przeprowadzonego postępowania.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 marca 2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2016 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1279
14 kwietnia 2016 11:37 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [115_zarzadzenie__115_wybor_partnera.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2016 11:34 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)