Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 153/2016 Wójta Gminy w Gościeradowie z dnia 31 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 153/2016

Wójta Gminy w Gościeradowie

z dnia 31 października 2016r.

 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego w celu ustalenia zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy Gościeradów oraz jednostek budżetowych  utworzonych przez Gminę Gościeradów

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446  z późn. zm.) oraz § 6  ust 1 zarządzenia nr 19/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 3 marca 2015r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gościeradów, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół zadaniowy w celu opracowania zasad i procedur rozliczeń z tytułu podatku VAT Gminy Gościeradów oraz jednostek budżetowych utworzonych przez Gminę Gościeradów zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

 

1.

Ewa Lipiec

-

przewodniczący zespołu, Skarbnik Gminy,

 

2.

Sylwia Kuś

-

Pomoc administracyjna – stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy,

 

3.

Małgorzata Krowisz

-

główna księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie,

 

4.

Anna Banaszek-Tryka

-

główna księgowa Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie,

 

5.

Anna Żydzik

-

główna księgowa Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga  w Księżomierzu,

 

6.

Agnieszka Babiracka

-

główna księgowa Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym i Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku,

 

7.

Łukasz Wołoszyn

-

koordynator ds. komputeryzacji w OPS w Gościeradowie,

 

8.

Stanisław Kurz

-

Administrator Systemów Informatycznych w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

 

§ 2

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie do wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2017 r. centralnego rozliczania podatku od towarów i usług, zwanego dalej podatkiem VAT, w Gminie Gościeradów, zwanym dalej „Gminą”, oraz jednostkach budżetowych utworzonych przez Gminę Gościeradów zwanych dalej „jednostkami”, – w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów) oraz koordynacja prac niezbędnych do wypracowania i wdrożenia jednolitych procedur, zasad i wytycznych w zakresie rozliczania podatku VAT, w szczególności:

1)         przeprowadzenie identyfikacji zdarzeń gospodarczych podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, występujących w jednostkach budżetowych,

2)         przygotowanie do zawarcia umów (np. zakupu, sprzedaży) przez poszczególne jednostki, w tym także skorygowania lub zastąpienia obecnie obowiązujących umów,

3)         przygotowanie wzorcowego „rejestru zakupów podatku VAT”,

4)         opracowanie zasad dokumentowania sprzedaży opodatkowanej, w tym wystawiania faktur (także korygujących), not korygujących i dokumentów (faktur) wewnętrznych, a także za pomocą kas rejestrujących,

5)         przygotowanie wzorcowego „rejestru sprzedaży podatku VAT”,

6)         opracowanie zasad dokumentowania obrotów między jednostkami budżetowymi,

7)         przygotowanie wzorcowego zbiorczego rejestru cząstkowego oraz wzorcowej deklaracji cząstkowej podatku VAT do stosowania przez jednostki Gminy w modelu scentralizowanym,

8)         ustalenie zasad sporządzania informacji VAT-26 o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,

9)         ustalenie zasad składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych NIP-2,

10)     ustalenie zasad składania zawiadomień o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego VAT-ZD,

11)     wyliczenie wskaźników za 2015 r.,

12)     obliczenie wskaźników i jednostkowych prewskaźników za 2016 r.,

13)     koordynacja wdrożenia systemu informatycznego do sporządzania deklaracji (cząstkowych i zbiorczej) i innych raportów oraz obsługi rozliczeń budżetowych z tytułu podatku VAT,

14)     koordynacja integracji systemu informatycznego z używanymi w jednostkach budżetowych systemami finansowo-księgowymi i sprawozdawczymi,

15)     opracowanie zasad udzielenia upoważnień i określenia odpowiedzialności Dyrektorów/ kierowników i głównych księgowych jednostek budżetowych w zakresie wykonywania obowiązków obiegu dokumentów, m.in. przyjmowania faktur korygujących, przechowywania faktur i rejestrów, rejestrowania i przekazywania e-faktur, ewidencjonowania dokumentów,

16)     ustalenie sposobu dokonywania korekt wieloletnich w zakresie zakupionych środków trwałych  i nieruchomości,

17)     opracowanie ujęcia należności i zobowiązań z tytułu rozliczeń w podatku od towarów i usług w sprawozdaniach budżetowych i w zakresie operacji finansowych,

18)     przygotowanie zasad rozliczeń budżetu Gminy z jednostkami z tytułu podatku od towarów i usług,

19)     opracowanie zasad ustalenia kwalifikowalności wydatków z tytułu podatku od towarów i usług w projektach unijnych,

20)     ustalenie metod kontroli i wprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych,

21)     ustalenie sposobu prowadzenia ewidencji księgowej operacji związanych z podatkiem od towarów i usług,

22)     opracowanie procedury obiegu dokumentów i informacji w ramach przygotowania scentralizowanych rejestrów podatku VAT Gminy i scentralizowanej deklaracji podatku VAT Gminy z uwzględnieniem podziału obowiązków i odpowiedzialności za poszczególne elementy procedur,

23)     koordynacja szkoleń z zakresu stosowania nowych zasad rozliczeń podatku VAT w modelu scentralizowanym.

§ 3

 1. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu (nie później niż 3 dni roboczych przed terminem posiedzenia w formie e-mail)
 2. Na posiedzenia Zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów, inni niż wymienieni w § 1, przedstawiciele jednostek Gminy oraz inne osoby, o ile wymaga tego  zagadnienie rozpatrywane przez Zespół i przewodniczący Zespołu uzna ich udział za konieczny.
 3. Dyrektorom/ kierownikom jednostek może być także zlecane dokonanie, w ramach posiadanych kompetencji, niezbędnych czynności związanych z wdrażaniem opracowanych procedur, zasad i wytycznych w zakresie podatku VAT w tych jednostkach.
 4. Zadania dla jednostek Gminy w zakresie, o którym mowa w ust. 3, ustala Przewodniczący Zespołu.

 

§ 4

 1. Zobowiązuje się Dyrektorów/kierowników  jednostek do opracowania, w oparciu o uzyskane efekty prac Zespołu, zasad i procedur związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT do wdrożenia w swoich jednostkach.
 2. Zobowiązuję Administratora Systemów Informatycznych, we współpracy z koordynatorem ds. komputeryzacji w OPS z pracownikiem ds. podatku VAT i pracownikami ds. księgowości budżetowej, do opracowania założeń działania systemu informatycznego do sporządzania deklaracji (cząstkowych i zbiorczej) i innych raportów oraz obsługi rozliczeń budżetowych z tytułu VAT, a także jego współpracy z systemami  używanymi w jednostkach budżetowych.
 3. Zobowiązuję kierowników Referatów Urzędu Gminy Gościeradów oraz Dyrektorów/ kierowników jednostek do współpracy z Zespołem i jego członkami, w szczególności do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień oraz wykonywania zadań wskazanych przez Zespół lub jego członków.
 4. Zobowiązuję członków Zespołu do zgłaszania Skarbnikowi na bieżąco informacji o wszelkich problemach dotyczących  opracowywanych procedur, zasad i wytycznych w zakresie podatku VAT w jednostkach Gminy.

§ 5

 1. Zespół przedstawi Wójtowi sprawozdanie z wykonania zarządzenia, a także propozycje zasad i procedur do wdrożenia w Gminie i jednostkach do dnia 31grudnia 2016 r.
 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr Mariusz  Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2016 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 888
09 grudnia 2016 14:49 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [153_zarzadzenie_zespol_zadaniowy_153.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2016 14:48 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)