Zarządzenia Wójta

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2016
WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W
z dnia 14 listopada 2016 roku


w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017
Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.i zm.) i Uchwały Nr XLI/202/10 Rady
Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Wójt Gminy G oś c i e r a d ó w
z a r z ą d z a co następuje:


§ 1. Przyjmuje projekt budżetu gminy na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi, stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
projekt uchwały budżetowej na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami kalkulacyjnymi
w następujących kwotach:
- dochody - 30.638.584,16 zł.
- wydatki - 30.038.584,16 zł.
- przychody - 460.000,00 zł.
- rozchody - 1.060.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 658
13 grudnia 2016 15:03 (Małgorzata Bartos) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 15:03 (Małgorzata Bartos) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 15:03 (Małgorzata Bartos) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)