Zarządzenia Wójta

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016 WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 157/2016
WÓJTA GMINY G O Ś C I E R A D Ó W
z dnia 14 listopada 2016 roku


w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017


Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. i zm.)
Wójt Gminy G o ś c i e r a d ó w
z a r z ą d z a co następuje:
§ 1. Przyjmuje projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
§ 2. Przedstawia Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2016 16:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 693
14 grudnia 2016 16:53 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [157obj.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 16:53 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [157przeds.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 16:52 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [157wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)