Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 158/2016
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2017 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:
§ 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) na rok 2017 zwanego dalej projektem programu. Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.
§ 2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenia ewentualnych zgłoszonych uwag.
§ 3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 21 listopada do dnia 5 grudnia 2016 r.
§ 4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).
§ 5. 1. Projekt Uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pani Ewa Gawrysiak.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W Ó J T
mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2016 16:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 720
14 grudnia 2016 16:58 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zal_2_formularz_do_konsultacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 16:57 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zalacznik__1_a_do_projektu_uchwaly.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 16:56 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__nr_158_konsultacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)