Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 160/2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 28 listopada 2016 r.

 

w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego
2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zarządzenie określa zasady udostępniania i przekazywania, znajdujących się
w posiadaniu Urzędu Gminy Gościeradów, informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania.

§ 2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie określonym w art. 6 i art. 10 ust 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

§ 3. Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji sektora publicznego Urzędu Gminy Gościeradów jest przestrzeganie:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;

2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje określonego w niniejszym zarządzeniu.

§ 4. 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Wniosek zawiera w szczególności :

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

§ 5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca w tym terminie zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 6. 1. Informacja sektora publicznego wytworzona przez Urząd Gminy Gościeradów jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji wymaga poniesienia przez Urząd dodatkowych kosztów, Wójt Gminy Gościeradów może nałożyć opłatę na wnioskodawcę.

3. Urząd Gminy Gościeradów po rozpatrzeniu wniosku:

1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

2) informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;

3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia o przyjęciu oferty.

§ 7. 1. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Urząd Gminy Gościeradów ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystywanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

2. Urząd Gminy Gościeradów nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez osoby trzecie, ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Gościeradów oraz pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku informatyka.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 715
16 grudnia 2016 10:47 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [160_zarzadzenie_ponowne_wykorzystanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 10:45 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)