Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr  38/2019

 

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

 z dnia 4 lipca 2019 r.

 

                          

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów
z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 556 ze zm.)  oraz art. 32 ust. 3 i 5 i art. 39 ust. 3 pkt ustawy      z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1. 1 Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę Gościeradów oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów.

2. Niniejsze wytyczne stosuje się w przypadku, gdy droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły przekracza:

1) 3 km w przypadku dzieci przedszkolnych,

2) 3 km w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,

3) 4 km w przypadku uczniów klas V – VIII szkół podstawowych.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dowożenia, gdy droga dziecka z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2.

 

§ 2. 1 Zasadą jest zwrot kosztów przejazdu dziecka lub dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje także opiekunowi dziecka do ukończenia siódmego roku życia.

3. W sytuacji, gdy komunikacja publiczna na danej trasie nie funkcjonuje w zakresie umożliwiającym dowóz dziecka, a dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie przysługuje zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym.

 

        § 3. 1 Zwrot kosztów dowozu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Gościeradów i rodzicami lub opiekunami ucznia.

2. Umowa zawierana jest na czas określony tj. nie dłuższy niż okres nauki w danym roku szkolnym.

 

         § 4. 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu jest złożenie w Urzędzie Gminy Gościeradów wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia każdego roku, w uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie tego terminu. W przypadku złożenia wniosku po terminie zwrot kosztów przejazdu będzie przyznany od następnego miesiąca po dacie złożenia wniosku.

 

§ 5. 1. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a placówką oświatową jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

2. Jeśli rodzice lub opiekunowie dowożą samochodem prywatnym więcej niż jedno dziecko do tego samego budynku przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły przysługuje dofinansowanie jak za dowożenie jednego dziecka.

 

§ 6. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest podstawą zawarcia  umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły. Umowa zawierana jest pomiędzy Wójtem Gminy Gościeradów, a rodzicami, opiekunem lub opiekunem prawnym.

          2. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia, jego rodziców lub opiekunów do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły środkami komunikacji publicznej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia, którego dowożenie do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły zapewniają rodzice lub opiekunowie samochodem prywatnym stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§ 7. 1. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia lub ucznia i jego  opiekuna w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej stanowi wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionej faktury lub rachunku za imienny bilet miesięczny.

2. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia w przypadku dowożenia samochodem prywatnym stanowi wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu obliczana jako iloczyn: podwójnej odległości z miejsca zamieszkania ucznia do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły, stawki za kilometr przejazdu określonej na kwotę 0,45 zł oraz liczby dni obecności ucznia w placówce oświatowej    w danym miesiącu.

 

§ 8. Liczba dni obecności dziecka w danym miesiącu w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub szkole musi być poświadczona podpisem dyrektora placówki oświatowej lub uprawnionej przez niego osoby – załącznik nr 1 do umowy.

 

§  9.  Za dni nieobecności ucznia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub szkole zwrot kosztów nie przysługuje, za wyjątkiem zwrotu kosztów przejazdu komunikacją publiczną w przypadku biletów miesięcznych, chyba że dziecko w ogóle nie uczęszczało do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły w danym miesiącu.

 

§  10. 1. Rodzic lub opiekun, który podpisał umowę, o której mowa w § 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu powinien złożyć w Sekretariacie (pok. nr 19) Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, rozliczenie kosztów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

         2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.

 

§ 11. Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu nastąpi w ciągu
14 dni od dnia złożenia rozliczenia.

 

§ 12. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. edukacji i spraw społecznych.

 

§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 258/2018 Wójta Gminy Gościeradów z dnia
12 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół prowadzonych przez Gminę Gościeradów.

 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 299
27 września 2019 12:34 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [38_skmbc224e_p19092709291.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 12:33 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)