Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 5 sierpnia 2019  r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1,2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688),  Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Gościeradów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 16 stycznia 2019 r. poz.407) Wójt Gminy Gościeradów zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.  dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1, wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór sprawozdania z zadania publicznego określonego w umowie załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 14:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 341
27 września 2019 14:08 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [42_skmbc224e_p19092709560.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 14:08 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)