Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2018/19"

Znak sprawy: ZPO 271.II.6.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert

 

Dowóz  uczniów  do  szkół  na terenie Gminy Gościeradów

w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu oraz odwozu uczniów do i ze szkół ZPO
  w Gościeradowie oraz PSP w Liśniku Dużym własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części obejmujące dwie trasy:

 

Część I – trasa Nr 1 :

Wólka Gościeradowska – Gościeradów Folwark (szkoła) – Gościeradów Kolonia (przystanek PKS)  – Salomin – Marynopole – Wólka Gościeradowska – Gościeradów Folwark (szkoła),  Razem 52,4 km czyli 24,8 km - dowóz 76 uczniów* + 1 opiekun, 27,6 km - odwóz 76 uczniów* + 1 opiekun.

* z uwagi na to, że uczniowie wsiadają i wysiadają na różnych przystankach liczba uczniów
 w autobusie nie powinna przekroczyć maksymalnie 48 uczniów jednorazowo.

 

Część II – trasa Nr 2 :

Gościeradów Folwark (Maziarka) – Gościeradów Os. Zachód – Gościeradów Folwark (szkoła) – Gościeradów Ukazowy – Wólka Gościeradowska – Liśnik Duży Kolonia – Liśnik Mały – Liśnik Duży (szkoła) – Suchodoły – Liśnik Duży (szkoła)

Razem 52,5 km, czyli 2 x 24,1 km dowóz i odwóz 104 uczniów* (+ 1 opiekun) i 4,3 km odwóz dzieci do Gościeradowa Folwarku

* z uwagi na to, że uczniowie wsiadają i wysiadają na różnych przystankach liczba uczniów
 w autobusie nie powinna przekroczyć maksymalnie 55 uczniów jednorazowo.

 

Podane odległości mają charakter przybliżony. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wraz
z Zamawiającym ustali dokładną długość poszczególnych tras dowożenia.

 

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zadania.

 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA                                                                 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. przyjmując organizację roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 roku Nr 46, poz. 432 z późn.  zm.).

 

 1. III.  WARUNKI UDZIAŁU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

 1. Posiadają wymagane prawem odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o posiadaniu ww. uprawnień – zał. nr 2 do niniejszego zapytania Licencje na wykonanie transportu drogowego wybrany wykonawca składa przed podpisaniem umowy.
 1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym
 • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego – zał. nr 2 do niniejszego zapytania. Wykaz posiadanych środków transportowych wybrany wykonawca składa przed podpisaniem umowy.
  • Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował (co najmniej jednym) autobusem przystosowanym do przewozu osób i posiadającym liczbę miejsc siedzących nie mniejszą niż: dla Części I – 48 osób, dla Części II – 55 osób.
  • W przypadku składania ofert na obie części Wykonawca nie może wykazywać tych samych pojazdów.
  • Pojazdy do przewozu dzieci muszą spełniać wymagania techniczne dla autobusów określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji zadania posiadały ważny przez cały okres trwania umowy przegląd techniczny. 

3.  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa oświadczenie
  o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia zawodowe – zał. nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia wymaganych warunków udziału zostaną wykluczeni z postępowania.

 

IV. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2.
 3. W ofercie należy podać cenę ryczałtową netto, kwotę podatku VAT i cenę ryczałtową brutto  za 1 km trasy.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie winny obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 1. Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się odcisk pieczęci)

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

Zapytanie ofertowe

Dowóz  uczniów  do  szkół  na terenie Gminy Gościeradów

w roku szkolnym 2018/2019”

 

Nie otwierać do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 1315

 

 1. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena ofertowa brutto (z VAT).
  W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie za wiążącą Zamawiający uzna wartość podaną słownie.
 2. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat)       w terminie do dnia: 17 lipca 2018 r. do godz. 1300.
 1. 2.   Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 17 lipca 2018 r. o godz. 1315w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 6.
 2. 3.   W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłynął do Zamawiającego  do dnia 17 lipca 2018 r. do godz. 13.00. Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania  powyższego terminu  ma data i godzina wpływu  oferty na adres wskazany
  w pkt 1, a nie data jej wysłania.
 3. 4.   W przypadku złożenia oferty zawierającej błędy lub braki, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienie oferty w terminie 2 dni od wezwania.
 4. 5.   W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub nie złożenia wyjaśnień w terminie
  o którym mowa w pkt. 4 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 
 5. 6.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena ofertowa brutto   - 100%.

2. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego wymagania określone w zaproszeniu.

 

VII. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Szczegółowe godziny odjazdów i powrotów zostaną ustalone z dyrektorami szkół.
 2. Zastrzega się prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół oraz trasy dowozu.
 3. Zastrzega się możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki (np. sobota) w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego podstawienia autobusu zastępczego spełniającego wymogi Zamawiającego.
 5.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

  - Magdalena Majcher –w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, tel. 15 8381105 w. 408,

              - Ewa Maziarczyk – w sprawach dot. procedury wyboru, tel. 15 838 11 05 wew. 409

              w dni robocze w godz. 8:30 – 15:00.

VIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie ze wzorem —Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 2. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć następujące dokumenty:

1)    licencję na wykonanie transportu drogowego,

2)    wykaz posiadanych środków transportowych oraz dowody rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy,

3)    ubezpieczenie OC, NW,

3. Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

4. Niezłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 2 traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.07.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1012
31 lipca 2018 11:30 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyb_dowoz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 lipca 2018 09:15 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_dowozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 lipca 2018 14:00 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [4umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)