Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark”

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark”.

 

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych:

1)     Rozebranie istniejących elementów zagospodarowania terenu, tj. krawężników, obrzeży, słupków wraz z siatką ogrodzeniową, schodów, murków przy schodach, klombu.

2)     Rozebranie istniejącej nawierzchni zjazdu oraz nawierzchni pomnika.

3)     Oczyszczenie powierzchniowe głazów pomnika.

4)     Oczyszczenie oraz impregnację krzyża oraz pozostałych elementów drewnianych.

5)     Demontaż, oczyszczenie oraz ponowne zamontowanie tablic pamiątkowych.

6)     Wykonanie robót ziemnych.

7)     Regulacja wysokościowa studni infrastruktury technicznej wraz z ewentualną wymianą czy też odnowieniem włazów.

8)     Wykonanie nawierzchni pomnika z kostki granitowej – 29,30 m2.

9)     Wykonanie schodów terenowych z betonowej kostki brukowej o grubości 6,0 cm,
w kolorze grafitowym (serii Style lub równoważna), na podsypce grysowej, prowadzących ze skweru na nawierzchnię pomnika oraz schodów od strony chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 74.

10) Wykonanie nawierzchni skweru z betonowej kostki brukowej o grubości 6,0 cm,
w kolorze grafitowym (serii Style lub równoważna), na podsypce grysowej – 285,72 m2.

11) Wykonanie elementów ozdobnych nawierzchni skweru z betonowej kostki brukowej
o grubości 6,0 cm, w kolorze szarym (serii Style lub równoważna), na podsypce grysowej – 28,08 m2.

12) Wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej o grubości 8,0 cm, w kolorze szarym, na podsypce grysowej – 149,67 m2.

13) Wykonanie nawierzchni chodnika łączącego schody terenowe z chodnikiem drogi krajowej z betonowej kostki brukowej o grubości 6,0 cm, w kolorze szarym, na podsypce grysowej – 5,54 m2.

14) Wbudowanie krawężników 15x30 cm z oporem tworzących stopnie schodów terenowych oraz obramowanie zjazdu. Wysokość odsłonięcia krawężnika wokół zjazdu wynosi 12,0 cm natomiast w przypadku schodów 15,0 cm – 71,0 mb.

15) Wbudowanie obrzeży (serii Modern lub równoważnych) betonowych 7x28 cm wokół skweru 68,5 mb.

16) Wbudowanie palisady granitowej 10x10x60 cm wokół pomnika – 20,26 mb.

17) Umieszczenie elementów małej architektury w postaci:

a)     Ławki parkowe                      - 3 szt.;

b)     Parkowe kosze na śmieci      - 2 szt.;

c)     Maszt flagowy                       - 1 szt.;

d)     Gazony betonowe                  - 2 szt.

18) Wykonanie nasadzenia bylinami skarp wokół pomnika.

19) Wykonanie nasadzenia krzewów iglastych/żywopłotowych (tuje) – 40,0 szt. oraz krzewów płożących – 33,0 szt. Zgodnie z dokumentacją techniczną.

20) Wykonanie zieleńców z wykorzystaniem ziemi pochodzącej z wykopów, z uzupełnieniem torfem, glebą urodzajną.

21) Wykonanie ogrodzenia panelowego palisadowego o przęsłach stalowych mocowanych do słupków w prefabrykowanych cokołach wraz z podmurówką, od strony działki o nr ew. 69/1 – 35,5 mb.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Uproszczona Dokumentacja Techniczna i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  3. Oznaczenie zgodnie z CPV

- 45000000-7  roboty budowlane

- 45110000-1  roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

- 45200000-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.07.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lipca 2018 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 825
14 września 2018 11:34 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 13:40 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_o_wyborze_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 14:39 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [inform_z_otwarcia_placyk.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)