Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na "Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części działek o nr ew. 185, 234, 30 w miejscowości Księżomierz Gościeradowska”.

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Utwardzenie działki o nr ew. 184 oraz części działek o nr ew. 185, 234, 30 w miejscowości Księżomierz Gościeradowska”.

 

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na działkach o nr ew. 184, 185, 234, 30. Zakres robót obejmuje:

1)     Wykonanie koryta i profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża.

2)     Wykonanie nawierzchni zjazdu z placu i placu z betonowej kostki brukowej bez fazy (Holland lub równoważny), szarej o grubości 8 cm, na podsypce grysowej – 353,30 m2 (kostka po stronie Zamawiającego).

3)     Wykonanie nawierzchni opaski o szerokości 0,50 m wokół placu z betonowej kostki brukowej bez fazy (Holland lub równoważny) , piaskowej o grubości 8 cm, na podsypce grysowej – 43,56 m2.

4)     Wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, grubość warstwy 15 cm – 396,86 m2.

5)     Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 396,86 m(tłuczeń po stronie Zamawiającego).

6)     Wbudowanie krawężników 15x30 cm z oporem wokół nawierzchni placu. Wysokość odsłonięcia krawężnika wynosi 12,0 cm – 20,0 mb po stronie Wykonawcy, 75,0 mb (po stronie Zamawiającego).

7)     Wbudowanie krawężników najazdowych 15x22 cm na zjeździe. Wysokość odsłonięcia krawężnika wynosi 4,0 cm – 11,0 mb.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Uproszczona Dokumentacja Techniczna i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ:
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  3. Oznaczenie zgodnie z CPV

- 45000000-7  roboty budowlane

- 45200000-9  roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- 45230000-8  roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

  1. Realizacja przedmiotu zamówienia ma być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy.
  2. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  3. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być także zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny do 48 lub 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert”

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁACZNIKU DO NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2018 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 805
24 września 2018 17:30 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 sierpnia 2018 14:41 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyb_10b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:46 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)