Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie działki nr 1204/2, o pow. 0,14 ha położonej w Szczecynie.

       Gościeradów, dn. 20.11.2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie §3 ust. 1 oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490)

Wójt Gminy Gościeradów ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej o numerze ewidencyjnym 1204/2 o powierzchni 0,14 ha, położonej w miejscowości (obrębie) Szczecyn, gmina Gościeradów, pow. kraśnicki.

Działka stanowi własność Gminy Gościeradów – Księga Wieczysta KW nr LU1K/00077605/1.

 • Nieruchomość położona jest w miejscowości Szczecyn bezpośrednio przy drodze gminnej, w odległości około 5 km od drogi krajowej Lublin-Kielce przeznaczona pod zabudowę zagrodową i usługową, działka w kształcie wielokąta.
 • Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gościeradów działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i usługowej w gospodarstwach rolnych, ozn. symb. MR. W ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek  R IVb.
 • Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
 • Forma zbycia – sprzedaż na własność.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100).

 

Ustala się:

 • wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100).
 • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 stycznia 2019 r. o godz. 12ºº w budynku Urzędu Gminy Gościeradów,  Gościeradów Ukazowy 61, pokój nr 18.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w ww. kwocie 1 000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2019 r. włącznie, na rachunek Urzędu Gminy Gościeradów B.S. Ziemi Kraśnickiej oddział w Gościeradowie konto nr         02 8717 1064 2009 9000 0345 0003. Na dowodzie wpłaty należy umieścić wpis: „Wadium – przetarg na sprzedaż działki nr 1204/2, obręb Szczecyn”.

 

 • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 • Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie, podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 • Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty przeniesienia własności ponosi nabywca.
 • Przetarg może być odwołany z ważnych powodów z niezwłocznym podaniem do publicznej wiadomości informacji o odwołaniu przetargu i przyczynie jego odwołania.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Gościeradów Ukazowy 61 pok. nr 2 lub pod numerem telefonu 15 838 11 05 wew. 415.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Kilianek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 listopada 2018 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 529
21 listopada 2018 13:12 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_przetargu_ustnym.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 13:11 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 listopada 2018 13:11 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)