Ponowne wykorzystanie

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U., poz. 352): „Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.”

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniu w zakresie określonym w art. 6 i art. 10 ust 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.


Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Gminy Gościeradów.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji sektora publicznego Urzędu Gminy Gościeradów jest przestrzeganie:

  1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  2. obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  3. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje tj:
  • Urząd Gminy Gościeradów nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie informacji przez osoby trzecie, ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
  • podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Urząd Gminy Gościeradów ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystywanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1)      nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)      została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)      będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)      została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej:

  • Wpostaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub w Sekretariacie Urzędu Gminy:
  • W postaci elektronicznej: za pośrednictwem platformy EPUAP lub mailowo na adres: poczta@goscieradow.pl

 

Wniosek zawiera w szczególności :

1)      nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)      informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)      wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)      wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)      wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6)      wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca w tym terminie zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

1. Informacja sektora publicznego wytworzona przez Urząd Gminy Gościeradów jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji wymaga poniesienia przez Urząd dodatkowych kosztów, Wójt Gminy Gościeradów może nałożyć opłatę na wnioskodawcę.

3. Urząd Gminy Gościeradów po rozpatrzeniu wniosku:

1) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

2) informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;

3) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

4. Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia o przyjęciu oferty.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2016 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1531
30 listopada 2016 10:01 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
29 listopada 2016 11:26 (Stanisław Kurz) - Dodanie nowej zakładki.