Stanowiska

Wójt Gminy

Informacje

Wójt Gminy - Mariusz Szczepanik

Przyjęcia Interesantów przez
Wójta Gminy Gościeradów
odbywają się

w każdą środę od godz. 900 do 1400.

Pokój nr 11

Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,

2) Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,

3) Przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,

4) Wydawanie zarządzeń,

5) Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

6) Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy,

7) Udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) Ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu,

9) Przedkładanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

10) Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

11) Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

12) Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

13) Zatwierdzanie na wniosek Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników zakresów czynności pracowników Urzędu,

14) Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,

15) Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

16) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

17) Nadzór nad:

a) Referatem Administracyjnym i Spraw Obywatelskich,

b) Stanowiskiem do Spraw Promocji i Rozwoju Gminy,

c) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

d) Gminnym Ośrodkiem Kultury,

e) Gminną Biblioteką Publiczną.

2.Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników Urzędu.

Wójt Gminy - kadencja 8 (2018-2023) (od 12-11-2018)

Sekretarz Gminy

Informacje

Sekretarz Gminy - Jarosław Czerw

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1) Zastępowanie Wójta Gminy podczas jego nieobecności oraz nieobecności Zastępcy Wójta,

2) Nadzór nad realizacją zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy,

3) Koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu,

4) Opracowywanie i przedkładanie Wójtowi wniosków w sprawie prawidłowego podziału pracy w Urzędzie,

5) Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawniania pracy w Urzędzie,

6) Kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie,

7) Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy,

8) Ustalanie indywidualnego czasu pracy pracowników,

9) Wykonywanie wspólnie z innymi osobami wchodzącymi w skład kierownictwa Urzędu kontroli wewnętrznej w Urzędzie,

10) Nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem wykonywaniem zadań przez Urząd,

11) Sprawowanie systematycznej i bieżącej kontroli wewnętrznej w zakresie załatwiania interesantów oraz przestrzegania kpa,

12) Nadzór nad prawidłowym obiegiem i rejestracją korespondencji według zasad Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt,

13) Wstępne rozpatrywanie uchwał i wniosków Rady Gminy i jej organów oraz
przedkładanie Wójtowi projektów ich realizacji, a po ich zatwierdzeniu zlecanie ich wykonania pracownikom Urzędu lub kierownikom jednostek organizacyjnych gminy,

14) Nadzór nad inwentaryzacją wyposażenia Urzędu,

15) Nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych Urzędu Gminy,

16) Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,

17) Nadzór i kontrola nad prawidłowym i terminowym załatwianiem i rozpatrywaniem skarg i wniosków,

18) Udzielanie prasie informacji w przypadku nieobecności Wójta,

19) Wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Wójta zgodnie z upoważnieniem,

20) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem, przekształcaniem lub likwidacją przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów gminnych,

21) Nadzór nad działalnością szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli gminnych,

22) Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem bądź odwołaniem ze stanowiska dyrektora szkoły,

23) Wnioskowanie w sprawie oceny pracy, uposażenia, dodatków funkcyjnych, nagród, odznaczeń oraz kar dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy,

24) Sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli,

25) Prowadzenie czynności związanych z opiniowaniem kandydatów na stanowiska wicedyrektorów szkół,

26) Prowadzenie czynności związanych z wnioskiem Rady Pedagogicznej
w sprawie odwołania dyrektora szkoły,

27) Prowadzenie spraw związanych z inicjowaniem zebrań Rady Pedagogicznej,

28) Prowadzenie spraw związanych z wstrzymaniem uchwały Rady Pedagogicznej przez dyrektora szkoły,

29) Nadzór nad realizacją prowadzonych przez Gminę projektów oświatowych finansowanych ze środków zewnętrznych,

30) Kontrola organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy prowadzonego przez organizatorów wypoczynku,

31) Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołami oraz związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przez prawo oświatowe,

32) Nadzór nad realizacją polityki Gminy w zakresie kultury w jednostkach organizacyjnych Gminy,

33) Koordynacja spraw związanych z zakładaniem, likwidacją i przekształcaniem instytucji kultury,

34) Podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury,

35) Nadzór nad przebiegiem imprez patriotyczno – religijnych i kulturalnych
o charakterze ogólnogminnym,

36) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

37) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta,

38) Nadzór nad:

a) Stanowiskiem do spraw obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych,

b) Stanowiskiem do spraw edukacji i spraw społecznych,

c) Stanowiskiem do spraw obsługi sekretariatu,

d) Informatykiem,

e) Pełnomocnikiem wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia.

2.Sekretarz Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu pracowników.

Skarbnik Gminy

Informacje

Skarbnik Gminy - Ewa Lipiec

Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu) wykonuje zadania związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu Gminy.

2.Skarbnik Gminy pełni funkcję kierownika Referatu Budżetu i Finansów.

3.Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1) Przygotowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian, wraz z materiałami kalkulacyjnymi i objaśniającymi,

2) Nadzorowanie wykonywania budżetu Gminy,

3) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy i ich analiza,

4) Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,

5) Składanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne Gminy oraz powiadamianie Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w wypadku odmowy złożenia kontrasygnaty,

6) Kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych – na zlecenie Wójta i w zakresie określonym przez Wójta,

7) Organizacja inwentaryzacji wyposażenia Urzędu,

8) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

9) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

10) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

4.Skarbnik Gminy wykonuje swoje zadania przy pomocy Referatu Budżetu i Finansów.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2016 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6643
21 stycznia 2020 13:55 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych stanowiska: Wójt Gminy.
01 września 2016 08:13 (Stanisław Kurz) - Usunięcie stanowiska: Zastępca Wójta Gminy.
23 lutego 2016 14:55 (Stanisław Kurz) - Usunięcie stanowiska: Skarbnik Gminy.