Karta informacyjna dotycząca bezpośredniego zbierania danych na podstawie przepisów prawa

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gościeradów – Gmina Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23-275 Gościeradów, tel.(15) 838-11-05, adres e-mail: poczta@goscieradow.pl.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@goscieradow.pl, adres do korespondencji: Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Gościeradów dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów p. 19, I piętro.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2018 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 855
15 czerwca 2018 15:54 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2018 15:51 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2018 15:46 (Stanisław Kurz) - Dodanie nowej zakładki.