Karta informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad zsesji Rady Gminy Gościeradów

Karta informacyjna

dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk obrad zsesji Rady Gminy Gościeradów

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gościeradów – Gmina Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23-275 Gościeradów, tel. (15) 838-11-05, adres e-mail: poczta@goscieradow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@goscieradow.pl, adres do korespondencji: Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wójta Gminy Gościeradów, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, w tym Rady Gminy Gościeradów, są jawne i dostępne. Obrady Rady Gminy Gościeradów są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wszyscy zainteresowani odbiorcy - transmisja obrad sesji Rady Gminy Gościeradow jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Gościeradów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności związanych z realizacją zadań ustawowych, nie krócej jednak niż przez okres wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) - art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.).

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2019 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 249
22 listopada 2019 12:21 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
22 listopada 2019 12:15 (Stanisław Kurz) - Dodanie nowej zakładki.