Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Kod RWA

6233

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej ( w załączeniu ).
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( w załączeniu ).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu gminy pok. nr 19.

Opłaty

 1. 50 zł – opłata skarbowa za wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru).
 2. 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem ( tj. 50% stawki określonej do wpisu).
 3. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.
 4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 5. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii z oryginałem dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonać można:

    - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wpis w rejestrze w sekretariacie urzędu. Wpis jest dokonany z chwilą zmieszczenia danych w rejestrze.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm. ).
 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst    jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm. ).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 21  ze zm. ).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1923 ).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 704
11 maja 2016 12:32 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:31 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:31 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.