Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Kod RWA

604

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie ( w załączeniu ).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu gminy pok. nr 19.

Opłaty

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu Gminy w Gościeradowie dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie. Ich wartość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm. ).

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm. ).
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.353 ).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Inne informacje

1. Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana ustnie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

2. Nie udostępnia się informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w  badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz nie udostępnia się informacji dotyczących:

    - spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym        jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

    - spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,

    - dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one      obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

    - dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla     środowiska.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 771
11 maja 2016 12:36 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:36 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.