Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych

1) Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

2) Prowadzenie spraw dotyczących bieżącej gospodarki i obrotu mieniem komunalnym, w tym komunalnymi nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi
i niezabudowanymi, zwłaszcza sprzedaż, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste oraz naliczanie opłat z tego tytułu (sporządzanie umów),

3) Prowadzenie spraw dotyczących gospodarki gruntami komunalnymi w zakresie sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, użyczenie oraz naliczanie opłat z tego tytułu (sporządzanie umów),

4) Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem gruntu na mienie gminne,

5) Prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczania nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań na rzecz osób wywłaszczonych,

6) Prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia lub pozbawienia praw do nieruchomości,

7) Ustalanie odszkodowań z tytułu nabycia mienia na rzecz Gminy,

8) Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia, ujawnianie w związku z tym prawa własności w księgach wieczystych,

9) Zlecanie, nadzór i odbiór opracowań geodezyjnych,

10) Przygotowywanie decyzji dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność,

11) Opiniowanie projektów podziału nieruchomości oraz rozgraniczeń,

12) Przygotowanie decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne nieruchomości oraz decyzji rozgraniczeniowych,

13) Opiniowanie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania projektów podziału nieruchomości,

14) Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych umów cywilnych zawieranych przez Gminę,

15) Postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

16) Przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia ewidencji ulic oraz nadawania numeracji porządkowej nieruchomości,

17) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

18) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

19) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Informacje

Inspektor ds. Zamówień Publicznych - Ewa Maziarczyk

Inspektor ds. Zamówień Publicznych - kadencja 7 (2014-2018) (od 16-11-2014)
Inspektor ds. kadrowych i obsługi Rady Gminy - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Inspektor ds. obsługi urzędu - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Telefon

(015) 838-11-05 wew.409

e-mail

ewa.maziarczyk@goscieradow.pl

fax

(015) 838-11-40

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1246
02 lutego 2016 08:31 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:31 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:31 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.