Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych.

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji p.poborowych i poboru do wojska oraz współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień.
2. Opracowanie analiz i sprawozdań z przebiegu rejestracji przedpoborowych i poboru.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących uznawania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny oraz przedterminowego zwolnienia z wojska ze względu na opiekuna.
4. Kompletowanie podań i opiniowanie w sprawach odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób, które nie zgłosiły się do rejestracji i poboru.
6. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych.
7. Opracowanie na każdy rok planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej.
8. Opracowywanie planów obrony cywilnej, planu kryzysowego, planu militarnego i ich aktualizacja.
9. Opracowanie planu realizacji całości zamierzeń szkoleniowych oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
10. Organizowanie szkoleń i świadczeń obrony cywilnej.
11. Organizowanie przygotowania i zapewnienia działania elementów wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
12. Tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
13. Nadzorowanie nad tworzeniem i przygotowaniem zakładowych formacji OC.
14. Wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia przyjęcia i ewakuacji ludności.

15. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy oraz nadzorowanie sprzętu i prowadzeniem dokumentacji gospodarki sprzętem.
16. Planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach przyznanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC.
17. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć obrony cywilnej.
18. Opracowywanie planów i ich aktualizacja związanych z akcją kurierską oraz odtwarzaniem ewidencji wojskowej na wypadek zagrożenia i wojny.
19. Przygotowanie urządzeń specjalnych na czas W, ochronę gosp. rolno-hodowlanej, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i prowadzenie dokumentacji.
20. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach.
22. Prowadzenie spraw w zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
23. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju.
24. Opiniowanie i analiza rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie gminy i opracowywanie strategii tych przewozów.
25. Realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych jako pełnomocnik ochrony, zapewnienie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
26. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony urzędu.
27. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, oraz na bieżąco informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy.
28. Kierowanie i organizacja pionu ochrony.
29. Kontrola i nadzór nad pracą kancelarii tajnej.
30. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających i szkolenie pracowników jednostki w zakresie ochrony informacji niejawnych.
31. Prowadzenie archiwum zakładowego.
32. Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace użyteczne na rzecz Gminy Gościeradów na podstawie wyroków skazujących.

Stanowiska

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych

Informacje

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych - Jolanta Daniel

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji p.poborowych i poboru do wojska oraz współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień.
2. Opracowanie analiz i sprawozdań z przebiegu rejestracji przedpoborowych i poboru.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących uznawania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny oraz przedterminowego zwolnienia z wojska ze względu na opiekuna.
4. Kompletowanie podań i opiniowanie w sprawach odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób, które nie zgłosiły się do rejestracji i poboru.
6. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych.
7. Opracowanie na każdy rok planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej.
8. Opracowywanie planów obrony cywilnej, planu kryzysowego, planu militarnego i ich aktualizacja.
9. Opracowanie planu realizacji całości zamierzeń szkoleniowych oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
10. Organizowanie szkoleń i świadczeń obrony cywilnej.
11. Organizowanie przygotowania i zapewnienia działania elementów wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
12. Tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
13. Nadzorowanie nad tworzeniem i przygotowaniem zakładowych formacji OC.
14. Wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia przyjęcia i ewakuacji ludności.
15. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy oraz nadzorowanie sprzętu i prowadzeniem dokumentacji gospodarki sprzętem.
16. Planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach przyznanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC.
17. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć obrony cywilnej.
18. Opracowywanie planów i ich aktualizacja związanych z akcją kurierską oraz odtwarzaniem ewidencji wojskowej na wypadek zagrożenia i wojny.
19. Przygotowanie urządzeń specjalnych na czas W, ochronę gosp. rolno-hodowlanej, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i prowadzenie dokumentacji.
20. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach.
22. Prowadzenie spraw w zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
23. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju.
24. Opiniowanie i analiza rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie gminy i opracowywanie strategii tych przewozów.
25. Realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych jako pełnomocnik ochrony, zapewnienie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
26. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony urzędu.
27. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, oraz na bieżąco informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy.
28. Kierowanie i organizacja pionu ochrony.
29. Kontrola i nadzór nad pracą kancelarii tajnej.
30. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających i szkolenie pracowników jednostki w zakresie ochrony informacji niejawnych.
31. Prowadzenie archiwum zakładowego.
32. Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace użyteczne na rzecz Gminy Gościeradów na podstawie wyroków skazujących.

Telefon

015/838 11 05 w. 403

e-mail

goscieradow@lubelskie.pl

fax

015/838 11 40

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1061
16 maja 2016 10:22 (Stanisław Kurz) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej informacji niejawnych.
02 lutego 2016 08:52 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:52 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.