Aktualności

DECYZJA zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

                                                       Gościeradów, dnia: 04.01.2018 r.

 Znak: OŚGO.6233.1.2018

DECYZJA

zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6, art. 9 ust. 1, 1aa, 1b i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gościeradów Nr  XXVII/178/17 z dnia  20 czerwca 2017 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 grudnia 2017 r. firmy Usługi Asenizacyjne Wywóz nieczystości płynnych, Renata Grzesik, 23-235 Annopol, ul. Partyzantów 17 o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gościeradów

udzielam

zezwolenia firmie USŁUGI ASENIZACYJNE Wywóz nieczystości płynnych, RENATA GRZESIK, 23-235 Annopol, ul. Partyzantów 17 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach:

1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem.                                

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościeradów.

2. Termin podjęcia działalności.                                                                              

Termin podjęcia działalności objętej zezwoleniem ustala się na dzień uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

a) usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska;

b) usługi należy wykonywać w sposób nie zakłócający ruchu na drogach publicznych, nie powodujący nadmiernego, możliwego do uniknięcia hałasu, nie powodujący wycieku ścieków na drogi;

c) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gościeradów prowadzone będą z wykorzystaniem pojazdu asenizacyjnego – samochodu ciężarowego marki VOLVO o poj. 10 m3, nr rej. LKR 10450;

d) pojazd asenizacyjny, którym świadczone będą usługi , należy oznakować i opisać
w sposób umożliwiający skontaktowanie się zainteresowanych z firmą świadczącą usługi;

e) pojazd, którym podmiot uprawniony będzie prowadził usługi , musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617).

4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

a) obmyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji pojazdu oraz pomieszczeń służących prowadzonej działalności;

b) usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona była działalność.

5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:

a) pojazd wykorzystywany do transportu nieczystości ciekłych należy myć we własnym zakresie przy użyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrożenia epidemiologicznego lub zlecać wykonanie tej usługi podmiotowi specjalistycznemu;

b) przedsiębiorca uprawniony do odbioru i transportu nieczystości ciekłych powinien wystawiać dowody korzystania z jego usług z uwzględnieniem ilości, terminu wywozu oraz odbiorcy nieczystości ciekłych;

c) przedsiębiorca obowiązany jest do przestrzegania przepisów:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.      poz. 519),

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),

- sanitarnych, rozporządzeń i przepisów wykonawczych.

d) przedsiębiorca jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Gościeradów kwartalnych sprawozdań, zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

6.  Nieczystości ciekłe należy transportować do stacji zlewnej na terenie Miejskiej    Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Annopolu.

7.  Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat.

8. W przypadku nie wypełnienia wyżej określonych warunków, zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 18.12.2017 r. do tut. organu wpłynął wniosek firmy: USŁUGI ASENIZACYJNE Wywóz nieczystości płynnych, Renata Grzesik, ul. Partyzantów 17, 23-235 Annopol, NIP: 715-160-12-21, REGON: 431196280  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Gościeradów. Wniosek sporządzono zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Zgodnie z art. 7 ust. 6 ww. ustawy organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie świadczyć usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednim pojazdem przystosowanym do tego celu.  Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1a zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Gościeradów.

 

 

Otrzymują:

  1. USŁUGI ASENIZACYJNE Wywóz nieczystości płynnych, Renata Grzesik,
    ul. Partyzantów 17, 23-235 Annopol.
  2. A/a.

 

Zgodnie z cz. III pkt. 42 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) za wydanie niniejszego zezwolenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł (słownie: sto siedem złotych 00/100) w dniu 18.12.2017 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.01.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1071
05 stycznia 2018 15:07 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p18010515030.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 15:05 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. Poprawiono układ tekstu (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2018 15:00 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)