Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 03.12.2019 r.

Znak: OŚGO. 6220.10.1.2019

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 61
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

 

że na wniosek: „Szymi-Trans” Piotr Butryn, ul. Krochmalna 3 lok. 1518, 00-864 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja złoża piasku Liśnik Duży Kolonia II na działkach nr ew. 286, 287, 288 w miejscowości Liśnik Duży Kolonia”. Inwestycja graniczyć będzie z działkami będącymi własnością osób prywatnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 286, 287 i 288 w miejscowości Liśnik Duży Kolonia,  obręb geodezyjny nr 0011 – Liśnik Duży Kolonia, w gminie Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

            Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału na każdym jego etapie oraz
o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, pok. nr 1, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40 a i b Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Gościeradów – BIP, tablice ogłoszeń.
  2. Sołectwo Liśnik Duży Kolonia – tablice ogłoszeń.
  3. A/a.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.12.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 grudnia 2019 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 387
03 grudnia 2019 12:56 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p19120313130.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2019 12:52 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)