Aktualności

DECYZJA

   Kraśnik, dn. 05.12.2019 r.

 

Gn.6824.19.2019.EJ

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gościeradów z dnia 14.10.2019 r., znak: GN.6822.9.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w gm. Gościeradów, obręb Księżomierz Kościelna oznaczonych numerami: 15, 16, 17, 528, 529

 

Starosta Kraśnicki orzeka:

że nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi: 15 o pow. 0,28 ha, 16 o pow. 1,14 ha, 17 o pow. 0,09 ha, 528 o pow. 0,63 ha, 529 o pow. 0,29 ha, obręb geodezyjny 0009 Księżomierz Kościelna, stanowią  mienie gromadzkie.

 

Uzasadnienie

 

W dniu 17.10.2019 r. do tutejszego urzędu złożony został wniosek Wójta Gminy Gościeradów z dnia 14.10.2019 r., znak: GN.6822.9.2018 w sprawie o uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 15, 16, 17, 528, 529.

            Do wniosku dołączono:

-                   wypis z rejestru gruntów dotyczący przedmiotowych  działek, wydany przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, w którym jako zarządcę ujawniono Gminę Gościeradów, rodzaj użytków określono jako dr;

-                   kopie map ewidencyjnych;

-                   oświadczenia świadków: Barbara Skórska zam. Księżomierz Kościelna 51, Jan Kamiński zam. Księżomierz Kościelna 48A, w których uprzedzeni o odpowiedzialności karnej oświadczyli, że działki objęte wnioskiem stanowiły mienie gromadzkie;

-                   zaświadczenie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego z którego wynika, że w rejestrze gruntów obrębu Księżomierz Kościelna założonym w 1967 r., dla działek nr 15, 16, 17, 528, 529 ujawniono jako władającego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Zarząd Dróg Lokalnych w Kraśniku.

Ponadto Wójt Gminy Gościeradów we wniosku wyjaśnił, że w dacie 5 lipca 1963 r. ww. nieruchomości stanowiły drogi gruntowe i nie były zaliczone do kategorii dróg publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o drogach publicznych.

       W toku postępowania ustalono, jak wynika z zaświadczenia Sądu Rejonowego w Kraśniku V Wydziału Ksiąg Wieczystych nie stwierdzono by dla obszaru, na którym położone są przedmiotowe działki prowadzone były księgi wieczyste lub zbiory dokumentów, będących we władaniu Urzędu Gminy Gościeradów.

      Rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy uzależnione jest od wyjaśnienia, czy grunty objęte wnioskiem w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) stanowiły mienie  gromadzkie stosownie do art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie podlegają nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi. Definicji mienia gromadzkiego, którego dotyczy ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych należy poszukiwać w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gromadzkim oraz trybu jego zbywania (Dz. U.  z 1962 nr 64 poz. 303). W rozporządzeniu tym w § 1 znajduje się legalna definicja zarówno mienia gromadzkiego, jak i dawnych gromad. Zgodnie z nią przez użyte w tym rozporządzeniu określenie mienie gromadzkie - rozumieć należy mienie, które do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz. 191) stanowiło majątek dawnych gromad jako majątek gromadzki, dobro gromady oraz inne prawa majątkowe, a przez dawne gromady - rozumieć należy gromady istniejące do dnia wejścia w życie wskazanej ustawy z 25 września 1954r.  W celu właściwego zrozumienia tych definicji konieczne jest prześledzenie historii regulacji prawnych określających status gromad w okresie poprzedzającym wejście w życie ustawy z 25 września 1954 r. Pod rządem ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 35/33 poz. 294 ze zm.) gromady, nie będąc jednostkami samorządu terytorialnego, miały osobowość prawną oraz były podmiotami majątku i dobra gromadzkiego (art. 15 tej ustawy). Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej wprowadziła system jednolitej władzy państwowej, powołała rady narodowe jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej (art. 1) i zniosła związki samorządu terytorialnego (art. 32 ust. 1). Majątek dotychczasowych związków samorządu terytorialnego z mocy prawa stał się majątkiem państwa (art. 32 ust. 2). Skutki te dotyczyły jednak majątku gmin, a nie gromad. Dotychczasowe przepisy o gromadach i organach gromadzkich zachowały bowiem moc do czasu odrębnego uregulowania ustawowego (art. 44 ust. 1). Doniosłe skutki w omawianej kwestii wynikały z ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych. W miejsce dotychczasowych gmin i gromad utworzono nowe gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi (art. 1), a gromadzkie rady narodowe stały się organami władzy państwowej w gromadach (art. 4). Mieszkańcom dotychczasowych gromad zagwarantowano nienaruszalność indywidualnie im przysługujących praw (art. 38), a ponadto udzielono delegacji do wydania przepisów wykonawczych regulujących m.in. tryb przekazania majątku gminnych rad narodowych i sprawy zarządu mieniem gromadzkim (art. 41). W wydanym na podstawie tej delegacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1957 r. w sprawie zbywania nieruchomości wchodzących w skład majątku i dobra dawnych gromad (Dz. U. Nr 49, poz. 237) majątek i dobro gromadzkie traktowano jak własność państwa. W zasobie geodezyjnym i kartograficznym prowadzonym przez Starostę Kraśnickiego znajduje się Rejestr Gruntów założony w latach sześćdziesiątych, w którym dla przedmiotowych działek jako władającego ujawniono Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Zarząd Dróg Lokalnych w Kraśniku. W aktualnym operacie ewidencji gruntów i budynków dla działek objętych wnioskiem z obrębu Księżomierz Kościelna widnieje zapis władanie na zasadach samoistnego posiadania Urząd Gminy Gościeradów.                         

            Należy zauważyć, że ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1962 nr. 20 poz. 90 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu założenia rejestru  pomiarowo - klasyfikacyjnego wprowadziła podział dróg publicznych na kategorie: dróg państwowych (art. 3), dróg lokalnych (art. 4) oraz dróg zakładowych (art. 5).  Zgodnie z art. 7 ww. ustawy zaliczenie drogi do kategorii dróg lokalnych, oraz pozbawienia jej tego charakteru następuje w drodze uchwały powiatowej rady narodowej, podjętej we własnym zakresie lub na wniosek gromadzkiej rady narodowej, rady narodowej osiedla lub rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu miejskiego albo rady narodowej miasta stanowiącego powiat miejski lub rady narodowej miasta wyłączonego z województwa. Zaliczenie drogi do kategorii dróg zakładowych (art. 8 ust. 1) oraz pozbawienie jej tego charakteru następuje w drodze uchwały właściwej, ze względu na miejsce położenia drogi, gromadzkiej lub miejskiej rady narodowej albo rady narodowej osiedla. Z kolei na podstawie § 24 ust. 4 pkt 1 lit. c ZARZĄDZENIA MINISTRÓW ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ  z dnia 20 lutego 1969 r.  w sprawie ewidencji gruntów (M.P. z 1969 nr 11 poz. 98 z późn zm.) do gruntów pod drogami gruntowymi, które nie zostały zaliczone do dróg publicznych, lecz były w powszechnym korzystaniu należało wpisać Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Jak wynika z treści wniosku działki nr 15, 16, 17, 528, 529 w dacie 5 lipca 1963 r. były drogami gruntowymi, w powszechnym korzystaniu przez mieszkańców wsi Księżomierz Kościelna i mieszkańców miejscowości sąsiednich. Ponadto, zgodnie z oświadczeniami świadków przedmiotowe działki były drogami gruntowymi w powszechnym korzystaniu mieszkańców, służyły jako dojazd do pól, domów, gospodarstw oraz jako połączenia komunikacyjne pomiędzy miejscowościami sąsiednimi. Mienie gromadzkie stanowiące drogi zawsze miało charakter publiczny, ogólnodostępny i służyło nie tylko lokalnej społeczności ale było do użytku wszystkich.

            Należy zatem uznać, że w postępowaniu w niniejszej sprawie zapis Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Zarząd Dróg Lokalnych w Kraśniku w sposób oczywisty był niezgodny z ww. przepisami już w dacie jego dokonania, winien być usunięty w ramach aktualizacji ewidencji - z urzędu (§ 67 pkt.6 ww. zarządzenia), jeżeli zmiany tych informacji wynikają z wykrycia błędnych informacji.

            Po analizie zebranych dowodów należy stwierdzić, że organ dysponuje dostatecznym materiałem dowodowym aby ustalić, że spełnione są przesłanki określone w art. 1 ust. 2 ustawy          z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, działki gruntu objęte wnioskiem w dniu wejścia w życie ww. ustawy t.j. 5 lipca 1963 r. stanowiły mienie gromadzkie.

            Mając powyższe na uwadze należało orzec  jak w sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Lubelskiego, ul. Spokojna  4, 20-914 Lublin, za pośrednictwem Starosty Kraśnickiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                             

Otrzymują:

  1. Wójt Gminy Gościeradów - 2 egz.
  2. Wydział Geodezji w/m.
  3. a/a.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.12.2019
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Starosta Kraśnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2019 10:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Mazurek
Ilość wyświetleń: 378
12 grudnia 2019 10:30 (Iwona Mazurek) - Dodanie załącznika [ksiezomierz_koscielna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 10:29 (Iwona Mazurek) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)