Przetargi - Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Dużym

Przetarg nieograniczony na "Dostawę nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liśniku Dużym"

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ochotnicza Straż Pożarna w Liśniku Dużym

Adres: Liśnik Duży - Kolonia 41

23-275 Gościeradów

tel.                  509 920 564

e-mail:                        tomeknajs@onet.pl

www:              http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej w dalszej części również „SIWZ”) mają zastosowanie przepisy ustawy.

Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w treści SIWZ.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest "Dostawa  nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liśniku Dużym"
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.
 5. Kod CPV:

- 34144210-3       Wozy strażackie

- 35110000-8       Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

- 34144200-0       Pojazdy służb ratowniczych

 1. Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SIWZ.
 2. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 4. Oferowane rozwiązania równoważne (np. oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem) nie mogą mieć parametrów gorszych niż opisane przez Zamawiającego oraz muszą bezwzględnie spełniać ten sam poziom jakościowy, merytoryczny i gwarantujący taką samą funkcjonalność.
 5. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym.

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi:

- gwarancja na samochód bez limitu przebiegu kilometrów minimum 2 lata

- gwarancja na zabudowę pożarniczą bez limitu przebiegu kilometrów minimum 2 lata

- gwarancja na powłokę lakierniczą bez limitu przebiegu kilometrów minimum 2 lata

- gwarancja na perforacje nadwozia bez limitu przebiegu kilometrów  minimum 10 lat

licząc od daty wskazanej w protokole odbioru. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowy 1 rok lub 2 lata, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert” (sekcja XV SIWZ).

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.07.2018
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2018 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 940
31 sierpnia 2018 13:59 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zam_osp_lisnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2018 09:12 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyborze__osp_lisnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 09:11 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)