Uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzony został już akt urodzenia

Kod RWA

5351

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie oświadczenia, dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405

Opłaty

Opłaty skarbowej od czynności nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli akt urodzenia dziecka sporządzony jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gościeradowie przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza terenem Gminy Gościeradów sprawa jest załatwiana po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego który przechowuje akt urodzenia dziecka.

Podstawa prawna

Art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz.788 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić tylko wtedy, gdy z aktu urodzenia dziecka nie wynika ojcostwo innego mężczyzny. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić gdy inny kierownik urzędu stanu cywilnego odmówił przyjęcia oświadczeń lub gdy toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa, albo gdy kierownik urzędu stanu cywilnego powziął wątpliwości co do pochodzenia dziecka.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem, pełnoletności, uznanie ojcostwa może nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Jeżeli biologiczny ojciec dziecka jest niepełnoletni, ale ukończył szesnaście lat może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

W przypadku składania oświadczeń przez cudzoziemców, którzy nie władają biegle językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 780
11 maja 2016 10:14 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.