Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich

Do zadań Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich należy:
1) Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
2) Prowadzenie kartotek stałych, czasowych, byłych mieszkańców w formie papierowej
i elektronicznej,
3) Aktualizacja danych osobowo - adresowych mieszkańców wynikających ze zmian stanu cywilnego,
4) Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
5) Załatwianie wniosków o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
6) Występowanie z wnioskami o nadanie i zmianę numeru PESEL,
7) Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych,
8) Sporządzenie wykazu osób zmarłych do Urzędu Skarbowego,
9) Sporządzanie informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci
i młodzieży w wieku 3-18 lat i przekazywanie ich dyrektorom szkół,
10) Przyjmowanie i opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę wydania dokumentów stwierdzających tożsamość,
11) Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu utraty dowodu osobistego i unieważnianie utraconych dowodów osobistych w systemie komputerowym,
12) Prowadzenie archiwum kopert dowodowych,
13) Rejestrowanie unieważnień dowodów osobistych z powodu zmian osobowo-adresowych,
14) Przekazywanie informacji o zmianach adresowo-osobowych do Wojskowej Komendy Uzupełnień i innych jednostek,
15) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
16) Sporządzanie spisu wyborców,
17) Przygotowanie i prowadzenie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień,
18) Opracowanie analiz i sprawozdań z przebiegu rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
19) Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uznawania żołnierza za jedynego żywiciela lub opiekuna rodziny,
20) Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób, które nie zgłosiły się do rejestracji
i kwalifikacji wojskowej,
21) Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych,
22) Opracowywanie rocznych planów zamierzeń w zakresie obrony cywilnej,
23) Opracowywanie planów obrony cywilnej, planu kryzysowego, planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, planu ewakuacji i przyjęcia ludności i ich aktualizacja,
24) Opracowywanie planu realizacji całości zamierzeń szkoleniowych w powyższych dziedzinach oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie,
25) Organizowanie szkoleń i nakładanie decyzji oraz przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych w sprawie świadczeń obrony cywilnej,
26) Organizowanie przygotowania i zapewnienia działania elementów wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń,
27) Tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie,
28) Nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem zakładowych formacji OC,
29) Wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia przyjęcia i ewakuacji ludności,
30) Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu oraz nadzorowanie sprzętu i prowadzenie dokumentacji gospodarki sprzętem,
31) Planowanie, rozdzielanie i realizacja, w ramach przyznanych limitów, środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC,
32) Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć OC,
33) Opracowywanie planów związanych z akcją kurierską oraz odtwarzaniem ewidencji wojskowej na wypadek zagrożenia i wojny oraz ich aktualizacja,
34) Szkolenie obsady Akcji Kurierskiej (kurierów, łączników) w razie rozwinięcia Akcji Kurierskiej,
35) Przygotowanie urządzeń specjalnych na czas W, ochrony gospodarki rolno-hodowlanej, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i prowadzenie dokumentacji w tej dziedzinie,
36) Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach,
37) Prowadzenie spraw w zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
38) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
39) Prowadzenie spraw związanych z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gościeradowie,
40) Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju,
41) Prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru,
42) Prowadzenie archiwum zakładowego,
43) Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace użyteczne na rzecz Gminy na podstawie wyroków skazujących i przekazywanie sprawozdań do Sądu,
44) Opiniowanie i analiza rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie Gminy,
45) Prowadzenie ewidencji dróg i mostów gminnych,
46) Wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg do określonej kategorii,
47) Przyjmowanie wniosków i przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych,
48) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
49) Współpraca ze stanowiskiem do spraw gospodarki nieruchomościami w zakresie przygotowywania materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia ewidencji ulic i nadawania numeracji porządkowej nieruchomości,
50) Administrowanie budynkami Urzędu Gminy Gościeradów,
51) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
52) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
53) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich

Informacje

Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich - Grzegorz Tomczyk

Zastępca Kier. Ref AiSO, Zastępca Kierownika USC - kadencja 7 (2014-2018) (od 16-11-2014)
Inspektor ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska. - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i informacji niejawnych

Informacje

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i informacji niejawnych - Jolanta Daniel

1. Przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji p.poborowych i poboru do wojska oraz współdziałanie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień.
2. Opracowanie analiz i sprawozdań z przebiegu rejestracji przedpoborowych i poboru.
3. Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących uznawania żołnierza za jedynego żywiciela rodziny oraz przedterminowego zwolnienia z wojska ze względu na opiekuna.
4. Kompletowanie podań i opiniowanie w sprawach odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru osób, które nie zgłosiły się do rejestracji i poboru.
6. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z materiałów wybuchowych.
7. Opracowanie na każdy rok planu zamierzeń w zakresie obrony cywilnej.
8. Opracowywanie planów obrony cywilnej, planu kryzysowego, planu militarnego i ich aktualizacja.
9. Opracowanie planu realizacji całości zamierzeń szkoleniowych oraz obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
10. Organizowanie szkoleń i świadczeń obrony cywilnej.
11. Organizowanie przygotowania i zapewnienia działania elementów wchodzących w skład systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
12. Tworzenie i przygotowanie do działania terenowych formacji OC oraz prowadzenie obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.
13. Nadzorowanie nad tworzeniem i przygotowaniem zakładowych formacji OC.
14. Wykonywanie zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia przyjęcia i ewakuacji ludności.

15. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie Urzędu Gminy oraz nadzorowanie sprzętu i prowadzeniem dokumentacji gospodarki sprzętem.
16. Planowanie, rozdzielanie i realizacja w ramach przyznanych limitów środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC.
17. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć obrony cywilnej.
18. Opracowywanie planów i ich aktualizacja związanych z akcją kurierską oraz odtwarzaniem ewidencji wojskowej na wypadek zagrożenia i wojny.
19. Przygotowanie urządzeń specjalnych na czas W, ochronę gosp. rolno-hodowlanej, szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony i prowadzenie dokumentacji.
20. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości wynikającej z zakresu stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach.
22. Prowadzenie spraw w zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
23. Organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju.
24. Opiniowanie i analiza rozkładów jazdy przewozów pasażerskich na terenie gminy i opracowywanie strategii tych przewozów.
25. Realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych jako pełnomocnik ochrony, zapewnienie i przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
26. Opracowywanie i aktualizacja planu ochrony urzędu.
27. Współpraca w zakresie odpowiadającym realizacji swoich zadań jako pełnomocnik ochrony informacji niejawnych z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa, oraz na bieżąco informowanie kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu tej współpracy.
28. Kierowanie i organizacja pionu ochrony.
29. Kontrola i nadzór nad pracą kancelarii tajnej.
30. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających i szkolenie pracowników jednostki w zakresie ochrony informacji niejawnych.
31. Prowadzenie archiwum zakładowego.
32. Prowadzenie ewidencji osób wykonujących prace użyteczne na rzecz Gminy Gościeradów na podstawie wyroków skazujących.

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i DO

Informacje

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i DO - Jolanta Jarocha

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i DO - kadencja 7 (2014-2018) (od 16-11-2014)
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Zastępca Kierownika USC - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Telefon

15 838 11 05 w. 403, 405, 414
15 838 11 32 w. 403, 405, 414

e-mail

goscieradow@lubelskie.pl

fax

15 838 11 40

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2016 09:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1607
16 maja 2016 10:07 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych jednostki.
23 lutego 2016 15:16 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i informacji niejawnych.
23 lutego 2016 15:06 (Stanisław Kurz) - Usunięcie stanowiska: Kierownik Ref. AiSO.