Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem Polskim można zawrzeć małżeństwo

Kod RWA

5360

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa:

- zapewnienie

- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 38 zł

Ponadto jeżeli wnioskodawca posiada:

a) skrócony odpis aktu urodzenia - w przypadku, gdy urodzenie zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zamierzającej zawrzeć związek małżeński to kawaler i panna;

b) skrócony odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję prawomocnego wyroku stwierdzającego rozwiązanie małżeństwa przez rozwód - w przypadku, gdy rozwiązane małżeństwo zostało zarejestrowane w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to rozwiedziony/rozwiedziona;

c) skrócony odpis aktu zgonu wraz z odpisem skróconym aktu małżeństwa w przypadku gdy małżeństwo oraz zgon współmałżonka zarejestrowane zostały w innym urzędzie stanu cywilnego, a stan cywilny osoby zawierającej związek małżeński to wdowiec/wdowa.

to prosimy o zabranie tych dokumentów do urzędu, ponieważ umożliwi to skrócenie czasu załatwiania Państwa sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłatę skarbową wnosi się na konto:Gminy Gościeradów.

nr 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zaświadczenie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., Poz.1628 ze zm.).

Tryb odwoławczy

eżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie posiadający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 774
11 maja 2016 10:26 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.