Zmiana imienia lub nazwiska

Kod RWA

5355

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość.

2. Wniosek, który musi zawierać:

- dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

- wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

- nr PESEL,

- imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

- wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,

- adres do korespondencji wnioskodawcy,

- uzasadnienie,

- oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Osoby, które posiadają odpisy aktów stanu cywilnego, niezbędne do załatwienia spraw, mogą je dołączyć do wniosków, co umożliwi ich realizację w chwili zgłoszenia. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska są to odpisy zupełne aktów stanu cywilnego sporządzone
w innym urzędzie, które ulegną zmianie w związku z wydaniem decyzji.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stany Cywilnego, Gościeradów Ukazowy 61, pok. 7
tel. 15 8381105, wew. 405

Opłaty

- decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.

- zwalnia się od opłaty skarbowej:

dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób oraz osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: Gminy Gościeradów.

nr 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane,

- na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Gościeradowie.

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 914
11 maja 2016 10:36 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.