Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Kod RWA

7340

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu  stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Decyzja  właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy.

Opłaty

Opłaty za zezwolenia naliczane są zgodnie z art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.  1286) i wnoszone na rachunek gminy - Numer konta:
B.S. Ziemi Kraśnickiej O/Gościeradów
02 8717 1064 2009 9000 0345 0003  - przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty podstawowe za rok kalendarzowy wynoszą:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2015 r.  poz.  1286)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 10:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 813
11 maja 2016 13:17 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych załącznika.
11 maja 2016 13:16 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 10:43 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.