Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Kod RWA

6131

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres właściciela;
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością;
 • nazwa gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie; wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy;
 • rysunek, mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na danej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
 • Pokój nr 19, tel. 15 838-11-05

Opłaty

 • Za wydanie zaświadczenia na usunięcie dzrew i krzewów opłta skarbowa wynosi 17 zł.
 • Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew i krzewów zgodnie z art. 84 i 85 ustawy o ochronie przyrody. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i od tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzew lub na podstawie stawki za usunięcie  1m2 powierzchni pokrytej krzewami oraz współczynników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Termin i sposób załatwienia

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane – dwa miesiące od wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.
Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracownika Urzędu Gminy Goscieradów.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r.  Nr 228, poz. 2306, z późn. zm.);
 • Obwieszczenie  Ministra Środowiska z dnia 24 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P.2015 poz. 1064);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z poźn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.);

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Gościeradów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przez wójta gminy na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
 • właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń;                                                                  

Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzewa lub krzewu.

W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

 

Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów:

 

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 1. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
  a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego,  klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b)25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 3. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 4. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 6. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 7. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 10. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 11. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 12. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 13. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 14. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 2.

Nie nalicza się opłat za usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 2. drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 3. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 4. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 5. drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 6. drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;
 7. drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 75 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew – w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 8. krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 9. drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 10. drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 11. topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 12. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 13. drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;
 14. drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 15. drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Uwagi

Administracyjne kary pieniężne (art. 88 ust. 1) wymierzane są za:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 • usunięcie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości,
 • zniszczenie drzew lub krzewów,
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 872
19 lipca 2019 12:38 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych sprawy. Wpisano opłatę skarbową
11 maja 2016 12:40 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:40 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.