Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego

Do zadań Stanowiska do spraw rolnictwa i planowania przestrzennego należy:
1) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
2) Wydawanie zezwoleń na uprawę maku niskomorfinowego,
3) Prowadzenie spraw rolnych,
4) Nadzorowanie spraw z zakresu gospodarki w lasach niepaństwowych,
5) Współdziałanie i wymiana informacji z organami administracji rządowej oraz współpraca z organizacjami proekologicznymi w zakresie dotyczącym zadań wykonywanych w ramach stanowiska,
6) Organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie spraw
z zakresu weterynarii,
7) Przyjmowanie i kompletowanie wniosków do sporządzania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
8) Kompletowanie dokumentacji planistycznych do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
9) Udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
10) Przygotowywanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy,
11) Prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy,
12) Udostępnianie do wglądu studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń,
13) Zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektoniczno – budowlanych na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
14) Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i jego konserwacją na terenie Gminy,
15) Prowadzenie spraw z zakresu Prawa Łowieckiego,
16) Prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody dotyczących ustanawiania bądź znoszenia form ochrony przyrody,
17) Przygotowywanie opinii dotyczących wydawania koncesji na rozpoznawanie, dokumentowanie i wydobycie złóż mineralnych oraz na wygaszenie tych koncesji,
18) Przygotowywanie opinii dotyczących decyzji na wykonanie rekultywacji gruntów rolnych,
19) Sporządzanie sprawozdań dotyczących leśnictwa i ochrony środowiska oraz dotyczących planowania przestrzennego,
20) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
21) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
22) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Inspektor ds. rolnictwa i planowania przestrzennego

Informacje

Inspektor ds. rolnictwa i planowania przestrzennego - Janusz Wójcicki

Inspektor ds. rolnictwa i planowania przestrzennego - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Kierownik Referatu Rozwoju i Zasobów Naturalnych - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Adres

Gościeradów Ukazowy 61 23-275 Gościeradów

Telefon

15 838 11 05 wew.402

e-mail

janusz.wojcicki@goscieradow.pl

fax

15 838 11 40

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2016 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1425
30 stycznia 2016 10:01 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
30 stycznia 2016 10:01 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
30 stycznia 2016 10:00 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.