Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały

Kod RWA

5341

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie pobytu stałego.

Dokumenty do wglądu

- dowód osobisty lub paszport,

- cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,

- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

- członek rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, umowa cywilno-prawna, przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej - oryginał do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Gościeradów, pokój nr 8.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, 2294 oraz DZU. Z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r. poz. 347 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Podczas zameldowania na pobyt stały można dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 13:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 796
28 września 2020 12:48 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
28 września 2020 12:46 (Stanisław Kurz) - Usunięcie załącznika.
28 września 2020 12:46 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych sprawy.