Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych

Do zadań Stanowiska do spraw edukacji i spraw społecznych należy:

1) Prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież
w wieku 16 - 18 lat zameldowaną na terenie Gminy, w tym:

a) zbieranie danych osobowych młodzieży zobowiązanej do spełniania obowiązku nauki,

b) zbieranie informacji od rodziców o formie spełniania obowiązku nauki,

c) przygotowywanie wymienionych wyżej informacji dla dyrektorów gimnazjów,

d) w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podjęcie działań wynikających z przepisów prawa,

e) prowadzenie całości dokumentacji realizowanego zadania,

2) Prowadzenie bazy danych oświatowych obejmującej zbiory danych z baz danych oświatowych szkół prowadzonych przez Gminę, a w szczególności:

a) zbieranie baz danych od jednostek zobowiązanych do ich przekazywania,

b) sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących spełniania obowiązku nauki,

c) scalanie uzyskanych danych,

d) przygotowywanie danych do przekazania kuratorowi oświaty w terminach określonych przepisami prawa,

e) przechowywanie posiadanych danych w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także modyfikacją uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą,

f) wydawanie upoważnień do dostępu do bazy danych SIO;

3) Opracowywanie cząstkowych analiz, informacji i materiałów związanych
z funkcjonowaniem placówek oświatowych,

4) Przygotowywanie arkuszy organizacji szkół i przedszkoli do zatwierdzenia ich przez Wójta,

5) Przygotowywanie stosownej dokumentacji związanej z organizacją konkursów na stanowiska dyrektorów szkół oraz dbałość o ich terminową dystrybucję,

6) Koordynacja działalności placówek oświatowych z terenu Gminy,

7) Realizacja zadań dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym,

8) Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

9) Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół,

10) Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

11) Współudział w organizacji imprez patriotyczno - religijnych, kulturalnych i sportowych realizowanych przez Gminę,

12) Współpraca z OPS i szkołami oraz innymi instytucjami w organizowaniu pomocy dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

13) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem szkołom mienia,

14) Sprawowanie nadzoru nad organizacją rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci przed rozpoczęciem ich nauki w szkole,

15) Dokonywanie bieżących przeglądów szkół i przedszkoli pod kątem organizacji pracy oraz stanu bazy i ich wyposażenia,

16) Prowadzenie innych spraw wynikających z Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty będących w kompetencji organu prowadzącego,

17) Wykonywanie zadań wynikających z przystąpienia Gminy Gościeradów do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej” (dalej: LGD ZK), w tym w szczególności:

a) pełnienie funkcji Koordynatora LGD ZK na terenie Gminy,

b) wykonywanie prac wynikających z członkostwa w Radzie Stowarzyszenia LGD ZK,

c) realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowanie LGD ZK na terenie Gminy,

18) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: przygotowywania programów współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz sprawozdań z ich realizacji, przygotowywania i ogłaszania konkursów ofert, przygotowywania projektów umów, nadzór nad realizacją zadań,

19) Udział w przygotowywaniu projektów (wniosków) do funduszy unijnych o środki na realizację zadań nieinwestycyjnych Gminy,

20) Udział w przygotowywaniu wniosków do instytucji krajowych o dotacje na realizację zadań nieinwestycyjnych Gminy,

21) Sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,

22) Sprawowanie nadzoru nad zabytkami,

23) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

24) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

25) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Inspektor ds. edukacji i spraw społecznych

Informacje

Inspektor ds. edukacji i spraw społecznych - Magdalena Majcher

Inspektor ds. edukacji i spraw społecznych - kadencja 7 (2014-2018) (od 16-11-2014)
Inspektor ds. Edukacji i Spraw Społecznych Inspektor ds. Edukacji i Spraw Społecznych - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Podinspektor edukacji i spraw społecznych - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Telefon

15 838 11 05 wew.408

e-mail

magdalena.majcher@goscieradow.pl

fax

15 838 11 40

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1179
02 lutego 2016 08:50 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:50 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:50 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.