Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

OŚGO. 6220.1.1.2016

Gościeradów, dnia: 21.07.2016 r.

 

 

O b w i e s z c z e n i e

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Transportowego TRANS-KOP Andrzej Łach z siedzibą w Blinowie II 121, 23-225 Szastarka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Liśnik Duży Kolonia I”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie 11 Liśnik Duży Kolonia na działce nr 289 w miejscowości Liśnik Duży Kolonia, gmina Gościeradów.         Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału na każdym jego etapie oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędzie Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, pok. nr 1, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z  2016 r. poz. 353) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1, pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

 

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Gminy Gościeradów – BIP, tablica ogłoszeń.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.07.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 lipca 2016 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1143
21 lipca 2016 14:32 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 lipca 2016 14:23 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)