Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ETAP I oraz ETAP II

Gościeradów, 21 września 2016 r.

Znak: RPP.6721.1.2015

                                                                                                                       

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ETAP I oraz ETAP II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póź. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Gościeradów Nr XXXIV/175/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ETAP I oraz ETAP II dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów geodezyjnych Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kościelna, Łany (dla działek nr ewid. 245 i 246) oraz Gościeradów Folwark, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 września 2016 r. do 20 października 2016 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Równocześnie w związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy w Gościeradowie, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów Ukazowy lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: poczta@goscieradow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2016 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gościeradów.

 

Wójt Gminy Gościeradów

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2016
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2016 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1474
21 września 2016 14:54 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 14:52 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)